Какво въздействие оказва земеделието върху почвата?

Благодарение на Общата селскостопанска политика (ОСП) са налице изисквания за намаляване на употребата на продукти за растителна защита чрез подпомагане на биологичното земеделие и екологичните плащания.

Според анализ на Европейската комисия (ЕК) кръстосаното съответствие допринася за ограничаване на използването на торове в зони, уязвими на нитрати. Това е една от констатациите на проучването за подкрепа на оценката за въздействието на ОСП върху устойчивото управление на почвата, публикувано от ЕК.

Освен това, проучването установи, че ОСП позволява дългосрочни промени в практиките на земеделските производители чрез насърчаването на практики, полезни за почвата. И все пак, малко ефекти са подчертани в анализа, по отношение на поддържането на остатъци от култури, оборски тор и внасяне на компост.

По отношение на ерозията на почвата, проучването подчертава, че мерките на ОСП са допринесли за нейното намаляване. Въпреки това напредъкът е ограничен през периода 2010-16 г., което предполага, че усилията за намаляване на почвената ерозия трябва да бъдат засилени. Особено в райони, където рискът от ерозия на почвата е висок.

Анализът, заедно с резултатите от онлайн обществената консултация за природните ресурси и констатациите от предварително публикуваните проучвания за подкрепа за биологичното разнообразие и водите, ще допринесат за съвместната оценка на въздействието на ОСП върху биологичното разнообразие и природните ресурси. Тази оценка ще даде информация за ефективността, уместността и добавената стойност от ЕС на ОСП, по отношение на нейното въздействие върху природните ресурси. Изследването ще завърши с публикуването на доклад на ЕК, предвиден за есента на 2021 г.

Източник: agri.bg