Компостът – практика и възможности

Компостът е част от естествения цикъл. Той е резултат от микробно разлагане на мъртва органична материя в присъствието на кислород (аеробни условия).

Многократното прилагане на компост върху обработваеми и зеленчукови полета увеличава съдържанието на органична материя в почвата, както и микробното разнообразие и изобилие на почвата. Компостите също могат да намалят болестите в почвата и като цяло да повишат здравето ѝ. Това се казва в материал, предоставен на Агри.БГ по проекта Best4Soil.

Различните видове компост са:

Термофилен компост

Когато големи количества органични вещества или суровини с подходящо съдържание на въглерод и азот и ниво на влага се събират на куп, бактериите и гъбичките започват да се разлагат и за кратко време активността на микробите създава температура от 65°C или по-висока. Поради високата температура семената на плевелите, както и човешките и растителните патогени се убиват или деактивират. Термофилният компост трябва да се наблюдава често, за да се прецени кога да се предприемат следващите стъпки, като обръщане, поливане или покриване.

Вермикомпост

Компостирането при температура на околната среда е естествен процес и следователно част от естествения цикъл. Епигенните земни червеи (снимка 2) играят основна роля при вермикомпоста. Липсата на високи температури води до по-разнообразен компост. Ако семената на плевелите са проблем в крайния продукт, може да се използва комбинация от термофилно и вермикомпостиране.

Други компости

Възможни са и алтернативни методи като нанасяне на компостиращата суровина или материал директно на полето, без предварително компостиране (често се използва, когато капацитетът за съхранение на оборския тор е ограничен). Ако процесът е анаеробен (липсва кислород), това не е компост, а ферментация.

Защо трябва да произвеждаме и използваме компост?

Използването на компост е лесен начин за увеличаване на органичната материя в почвата, разнообразието на почвените микроби, както и плодородието и здравето на почвата. Органичната материя е от решаващо значение за повечето функции на почвата, като структура на почвата, пречистване и регулиране на водата, улавяне и регулиране на въглерода, биоразнообразие и кръговрат на хранителните вещества. Увеличаването на микробното разнообразиее важно за растенията. Растенията хранят и размножават микроби, напр. за мобилизиране на хранителни вещества или за намаляване на болестите в почвата. Микроелементите и всички други хранителни вещества са елементи на компоста, докато чрез синтетичен тор често се доставят само азот, фосфор и калий. Това е важно за поддържане на растенията здрави и намаляване на чувствителността на растенията към вредители и болести.

Предизвикателства

Освен всички предимства на производството и приложението на компост трябва да се вземат предвид и някои предизвикателства. Понякога количеството и качеството на ресурсите за производството на компост не са достатъчни или технологията и познанията за производството и приложението му не са лесно достъпни. Освен това трябва да се вземат предвид националните и регионални разпоредби за производство и приложение на компоста. Качеството на компоста, като съдържание на тежки метали, замърсяване от пластмаса или други отпадъци, както и остатъците от пестициди и други фактори на качеството също трябва да се вземат предвид, поради което информацията за стартовите суровини е много важна.

Източник: agri.bg