Отглеждане на памук

Памукът се отглежда заради влакното, което е основна суровина за текстилната промишленост. Освен за облеклото влакното на памука се използва за изработване на брезенти, изкуствена коприна, целулоид и др.. Маслото от памуковите семена се използва в различни отрасли на промишлеността – за консервиране, маргарин, сапун, глицерин, бой и др.

Памукът е топлолюбива култура. Ето защо отглеждане на памук е съсредоточено в по-топлите райони на страната – Чирпан, Стара Загора и Хасково.

Отглеждан при нашите условия, той има вегетационен период 120 дни.

Предшественици подходящи за отглеждане на памук

Памукът може да се отглежда 4-6 години след себе си. Той не е взискателен към предшествениците. Добри предшественици за отглеждане на памук са пшеницата и ечемикът. В райони, където памукът се отглежда на големи площи и при поливни условия, много добър предшественик е люцерната.

Обработка на почвата отглеждане на памук

Памукът е взискателен към обработката на почвата. Тя трябва да осигури пълно и дружно поникване на семената на памука, което е възможно при засяване в рохкава и влажна почва.

След предшественик пшеница или ечемик веднага след прибирането им се извършва оран на дълбочина 20-25 см. През есента при силно заплевеляване площта се преорава на дълбочина 10-12 см или се култивира при слабо заплевеляване.Когато предшественикът на памука е тревно поле (люцерна), извършва се подрязване на кореновите шийки на дълбочина 7-8 см през август или септември. През октомври се извършва оран на дълбочина 20-25 см, която се поддържа през есента, както след предшественик пшеница или ечемик.

Когато памукът се отглежда след себе се, оранта се извършва късно през есента и се поддържа както след другите предшественици.

Голямо значение за добива на памука има правилната и навременна предсеитбена обработка на почвата. Обработка на почвата започва обикновено с ранно пролетно култивиране или брануване. В деня на сеитбата или 1-2 дни преди нея се извършва отново култивиране с брануване на дълбочина 5-6 см.

Торене на памук

Памукът реагира на торене. Ефектът от торенето е по-голям, когато то е съчетано с напояване.

Много подходящ за торене на памука е оборският тор в количество от 1,5 до 3 тона на декар. От минералните торове с най-висок ефект е комбинираното азотно-фосфорно торене. Калият дава ефект само на бедни на калий почви. Когато памукът се отглежда без напояване, извършва се торене с 12-16 кг N и 10-12 кг Р2О5 на декар. При поливни условия на отглеждане на памук количеството на торовете се завишава на 16-24 кг N и 14-16 кг Р2О5, но се внасят и по 6-7 кг К2О на декар. Фосфорните и калиевите торове се дават преди оранта, а азотните торове се внасят преди последната предсеитбена обработка, когато памукът се отглежда без напояване. При поливни условия на отглеждане на памук – 1/3-1/2 от азотната норма се внася предсеитбено, а останалата част – като подхранване през вегетацията (бутонизация – начало на цъфтеж).

Сеитба на памук

Използват се семена за сеитба, които имат не по-ниска чистота от 90% и кълняемост над 80%. Непригодни за сеитба са семена, получени от памук, прибран след слани.

Памукът се засява в края на април (след 20 април и в началото на май), когато температурата на почвата на дълбочина 5-6 см, е над 12°С. Сеитба на памук се извършва с пневматични сеялки с междуредово разстояние 60 см, на дълбочина 4-5 см и вътре в реда на 3-4 см. Така се осигуряват за реколтиране от 16 000 до 19 000 растения на декар при сеитбена норма 2 кг семена на декар, без да се извършва разреждане на посева.

Грижи през вегетацията за памука

При образуване на почвена кора след сеитбата на памук, но преди поникването му, тя се разрушава чрез брануване.

През вегетацията на памука се извършват 1-3 окопавания в междуредията, като броят им зависи от ефекта на приложените хербициди.

Памукът у нас се напоява два пъти в нормално сухи години – през юли – с поливна норма 60-80 м3 на декар.

За потискане на растежните процеси и ускоряване на узряването на памука се използват растежни регулатори.

Прибиране на памук

Прибиране на памук се извършва на два пъти с памукокомбайни. Първата беритба започва, когато 60-70% от кутийките са разпукнати, а втората – когато се разпукнат останалите.

За да се скъси периодът на зреенето и памуковото влакно при прибирането да бъде чисто от растителни части, посевите се обработват с дефолиант.

Източник: agri.bg